LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

-         Nhập khẩu thuốc thú y và chế phẩm sinh học.
-         Sản xuất, kinh doanh thuốc thuốc thú y.
-         Kinh doanh dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.
-         Xá»­ lý nÆ°á»›c thải môi trường trong khu công nghiệp.
-         Kinh doanh ô tô, bất Ä‘á»™ng sản.