THUỐC PHÒNG BỆNH CHO GÀ Thời tiết luôn thay đổi thất thường, là Ä‘iều kiện thuận lời cho nhiều loại bệnh ở gia cầm phát sinh lây lan mạnh nhÆ°: bệnh hô hấp và tiêu hóa, bệnh cầu trùng. Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng Ä‘Æ°a ra các loại thuốc phòng bệnh cho gà nhÆ° sau: